Головна | Методичний диспут | Мій профіль | Вихід Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІступенів - Методичний диспут Ви увійшли як Guest | Група "Гости" | RSS
 
 Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІступенів
 Новомиргородської  міської ради  Кіровоградської області26.05.2022     Thursday   


   
 Меню сайтуДистанційне навчання

Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на другий тиждень | Нова українська школа

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Форма входу
Пошук


Міні-чат
200

Адміністратор
сайту

Кваша Н.В.
kvashanata@ukr.net
Веб-сайт


26.05.2022
Thursday
2022
Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІступенів
http://martonosha.pp.ua/
3.238.180.255

Методичний диспут   «Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах

переходу на новий  Державний стандарт початкової , базової та повної загальної середньої освіти»

Хід роботи

Вступне слово

   Розпочато поетапне упровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Оновлення освіти потребує від педагогів вмілого використання як традиційних так і інноваційних  форм діяльності.

Запитання для дискусії:

1. Сучасна школа потребує сучасного учителя.

Яким він має бути?

Компетентна, оптимістична, гуманна, інтелігентна, креативна, творча особистість – таким має бути учитель теперішнього і майбутнього.

2. За словами Л.Гінзбурга: «Високий професіоналізм – творчість, що стала професією»

  Що ви розумієте під професіоналізмом?

  Професіоналізм – сукупність (поєднання) компетенцій, які дають змогу реалізувати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних умовах, застосувати їх з метою підвищення якості освіти та гармонійного розвитку  учнів.

 3. Дефінітивний аналіз понять «компетенція»  і «компетентність» свідчить про відсутність єдиних підходів до розуміння зазначених термінів.  Що у вашому розумінні  компетенції?

      Сукупність взаємозалежних якостей особистості: знання, уміння, навички, ставлення,  способи дії, - необхідних для якісної діяльності.

     Чим розвиненіші компетенції, тим вищим є  рівень реалізації професійної діяльності.

4.  Які компетенції свідчать про професіоналізм педагогів?

              - методологічні;

              - правові;

              - комунікативні;

              - професійно-педагогічні;

              - дидактичні;

              - виховні;

              - інформаційні;

              - науково-предметні;

              - методичні.

5.  А що таке компетентність?

             Поняття «компетентність» означає коло повноважень будь-якої посадової особи; володіння знаннями, досвідом у певній галузі.

6.  Що розуміють під професійною компетентністю педагога?

              Це особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі  педагогічного процесу.

              Для цього необхідно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності.

Компетентність визначаємо як володіння відповідними компетенціями.

 

7. Підсумовуючи:

 

   Педагогічна компетентність – це  система наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок; загальної культури, особистісних якостей учителя, спроможного вирішувати психолого-педагогічні завдання.

 

8. Доведіть, що професійна  компетентність учителя з часом змінюється.  Чи потрібно її розвивати?

              Сучасний учитель повинен уміти творчо засвоювати знання, критично осмислювати здобуту з різних джерел інформацію. Якщо педагог не буде слідкувати за досягненнями психолого-педагогічної науки, не оволодіватиме інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, не навчиться  впроваджувати ІКТ та ПД – такий учитель не зможе забезпечити  якісної освіти та дати оптимальний результат.

9.  Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватися

Які етапи технології розвитку професійної компетентності?

         - початкове діагностування;

         - навчання, курсова перепідготовка, тренінги, майстер-класи;

         - участь у роботі ШМО, РМО;

         - самоосвіта;

         - підсумкове діагностування.

 

10. Зрозуміло, що високий рівень професіоналізму педагогічних кадрів забезпечує сучасний рівень якості освіти. Назвіть форми роботи з підвищення професійної майстерності педагогів початкової школи.

         Співбесіда, творча група, педагогічний практикум, консультація, школа молодого учителя, розв’язування педагогічних ситуацій, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, майстер-класи. Педагогічна виставка, конкурс професійної майстерності, школа педагогічного досвіду, творчий портрет, творчий звіт, комп’ютерна презентація,  педагогічне портфоліо, захист інноваційного проекту.

 

 11.  Чи потрібно вчителю займатися самоосвітою?

Самовдосконалення – систематична, послідовна робота особистості з удосконалення власних позитивних і усунення негативних якостей. Самовдосконалення  стилю педагогічної діяльності вчителя здійснюється за допомогою двох взаємозалежних нерозривних процесів – самоосвіти та самовиховання.

12.За якими  компонентами можна охарактеризувати структуру професійної компетентності учителя?

         1. Професійно-педагогічні знання (праксеологічний компонент).

         2. Адекватне сприйняття, осмислення та відображення інформації, пізнання і конструювання процесу навчання (гносеологічний компонент).

         3. Професійні психологічні позиції, установка вчителя, цінності, професійна  позиція учителя (аксіологічний  компонент).

         4. Педагогічна діяльність – це діяльність не індивідуальна, а спільна  (соціальний компонент).

         5. Педагогічний процес неможливо уявити без комунікації (комунікативний компонент).

         6. Мають бути сформовані педагогічно-професійні якості (особистісний компонент).

         7. Педагогічна діяльність носить творчий характер (творчий компонент).

         8. Треба  реально оцінювати свої  можливості, результати діяльності, прагнути до  самовдосконалення, до подолання професійних криз (рефлексивний компонент).

 

      Висновок: Всі компоненти взаємопов’язані й взаємообумовлені.

 

13. На які групи діляться професійні компетентності?

а) ключові – необхідні для виконання будь-якої професійної діяльності

(інформаційно- комунікативні, соціально-трудові, мовні, культурні, здатність учитися);

б)  базові – відображають специфічний характер педагогічної діяльності (організаційний, дидактичний компоненти, здатність до педагогічного мислення, когнітивно-креативний, психологічний, оцінювальний, консультативний компоненти і здатність до розвитку впродовж усього життя);

в) соціально-предметні компетентності (рівень володіння предметом і розвиток дослідницької компетентності учителя).

Висновок: Професійна компетентність учителя – сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей, що проявляються на професійно-діяльнісному, комунікативному й особистісному рівнях.

 

14. Які вимоги до особистості учителя початкових класів можна поставити?

1) Вимоги як до сучасного  спеціаліста:

 

 - фундаментальність (глибина знань наукових основ);

 

 - компетентність (глибокі  професійні знання і загальна ерудиція).

 

2) Специфічні вимоги до вчителя:

 

 - розуміння місця  початкової освіти в системі безперервної освіти;

 

- знання вікових особливостей дітей;

 

- розуміння значимості роботи з сім’єю.

 

3) Система педагогічної культури вчителя (5компонентів):

 

- перцептивний компонент  (вміння розуміти емоційний стан і мотиви поведінки дітей, здатність до емпатії (співпереживання);

 

- комунікативний компонент (відкритість для спілкування і співпраці з учнями);

 

- конструктивний компонент (організація діяльності дітей і своєї власної діяльності);

 

- інноваційний компонент (потреба в інноваційній діяльності, педагогічний пошук);

 

- рефлексивний компонент (усвідомлення своєї педагогічної діяльності як головної  сфери свого особистісного  самовизначення, самооцінка свого професійного розвитку).

 

15.Які показники готовності до професійної педагогічної діяльності?

1. Уміння розв’язувати професійно-педагогічні проблеми:

         - загальний рівень освітньої підготовки вчителя (вибір стилю спілкування, врахування вікових та індивідуальних особливостей);

 

         - реалізація професійних знань (виявлення причин  неуспішності учня, підготовка і проведення різних форм  позакласної виховної роботи  і т.д.).

 

2. Сформованість основних функцій педагогічної діяльності:

         - діагностична;

 

         - прогностична;

 

         - організаторська;

 

         - конструктивно-спроектована;

 

         - інформаційна;

 

         - комунікативна;

 

         - дослідницька;

 

         - контрольно-оцінна.

 

3. Сформованість професійно-значущих властивостей особистості:

 

         - компетентність;

 

         - здатність до педагогічного  спілкування.

 

16.Назвіть 5 критеріїв професійної компетентності учителя .

 

- Загальнокультурний :

 

                   - широта кругозору;

 

                   - інформованість в області культурних новин;

 

                   - культура мовлення.

 

-         Загальнопрофесійний:

 

- володіння змістом навчальних дисциплін;

 

- володіння сучасними теоріями та технологіями навчання і  виховання;

 

- знання  факторів, які мають вплив на навчання.

 

- Комунікативний:

 

                - потреба у спілкуванні з дітьми, інтерес, цікавість до дітей;

 

- емоційна щирість, мобільність, взаємозв’язок, взаєморозуміння у спілкуванні;

 

- доброзичливий і конструктивний стиль спілкування.

 

- Особистісний:

 

                - професійна спрямованість особистості;

 

                - специфічні професійні якості;

 

                - специфічні психофізіологічні  якості.

 

- Саморозвиток і самоосвіта:

 

                - самокритичність, вимогливість до себе;

 

                - потреба у постійному оновленні досвіду, в інноваціях;

 

                - дослідницький стиль діяльності.

 

З’ясування критеріїв і показників професійної компетентності та розробка діагностичного інструментарію сформованості професійної компетентності учителя потребує подальших наукових пошуків.

 

 Важливим є рівень методичної компетентності учителя.

 

 Емпіричний. У вчителя наявна певна сума знань, але у своїй практичній діяльності керується готовими розробками, рекомендаціями, не вміє самостійно аналізувати й конструювати навчальний процес.

 

 Конструктивний. Учитель на теоретичній основі обмірковує мету своїх дій, бажаних результатів, умов їх досягнення. Педагог може теоретично проаналізувати запропоноване й обмірковано обрати послідовність застосування педагогічного інструментарію.

 

 Творчий. Учитель самостійно конструює навчальний процес, вільно використовуючи в практичній діяльності теоретичні основи педагогіки, відшукує обґрунтоване рішення будь-якого педагогічного та дидактичного завдання, орієнтується на розвиток учнів і саморозвиток.

 

 

17. Які складові методичної компетентності вчителя (загально методичні та спеціальні)?     

Методична культура, методична творчість, методичне мислення, мобільність учителя.

Складові: науковість, системність, послідовність, перспективність, зв'язок з практикою, наочність, доступність.

Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно  постійно удосконалюватись.